Further genetic diversification in multiple tumors and an evolutionary perspective on therapeutics

Further genetic diversification in multiple tumors and an evolutionary perspective on therapeutics

Yong Tao, Zheng Hu, Shaoping Ling, Shiou-Hwie Yeh, Weiwei Zhai, Ke Chen, Chunyan Li, Yu Wang, Kaile Wang, Hurng-Yi Wang, Eric A Hungate, Kenan Onel, Jiang Liu, Changqing Zeng, Richard R Hudson, Pei-Jer Chen, Xuemei Lu, Chung-I Wu
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s