Construction of the third generation Zea mays haplotype map

Construction of the third generation Zea mays haplotype map

Robert Bukowski, Xiaosen Guo, Yanli Lu, Cheng Zou, Bing He, Zhengqin Rong, Bo Wang, Dawen Xu, Bicheng Yang, Chuanxiao Xie, Longjiang Fan, Shibin Gao, Xun Xu, Gengyun Zhang, Yingrui Li, Yinping Jiao, John Doebley, Jeffrey Ross-Ibarra, Vince Buffalo, Edward S Buckler, Yunbi Xu, Jinsheng Lai, Doreen Ware, Qi Sun
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s